Spring til indhold

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug

Vedtægter 1

Vedtægter for Brandsbøl-Lunden Landsbylaug 

 • Navn

Foreningens navn er ” Brandsbøl-Lunden Landsbylaug

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug er stiftet d. 9.11.2016 og er hjemmehørende i Sønderborg kommune.

Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs område er afgrænset af:

Nederballe ,Tværballe, Vesterballe, Povlsvej, Overballe ,Overbjerg ,Oksbølvej nr. 30, 32, 34, 38 og 40, Brandshøjevej, Udgårdsvej, Asgårdsvej, Thorsvej, Odinsvej, Midgårdsvej, Mimersvænget, Baldersvænget, Heimdalsvænget, Freyasvænget, Lundenvej, Lyngmosevej og Bærensmøllevej.

Beboelse på de nævnte veje hører med til Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs område.

 • Formål

Stk. 1 Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs beboere og område.

Stk. 2 Brandsbøl-Lunden Landsbylaug er områdets talerør i Landsbyforum samt øvrige kommunale organer.

Stk. 3 Brandsbøl-Lunden Landsbylaug koordinerer relevant information til områdets beboere fra Landsbyforum og øvrige kommunale organer.

 • Valg til bestyrelsen
 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.
 2. Bestyrelsen til Brandsbøl-Lunden Landsbylaug består af 1-3, evt. 4-7 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere og sommerhusejere. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er der 2 eller 4 medlemmer på valg og i lige år er der 1eller 3 medlemmer på valg.
 3. Der vælges hvert år 1 medlem af og blandt Brandsbøls beboere og 1 medlem af og blandt Lundens beboere, således at der altid er minimum 2 repræsentanter fra hvert område i bestyrelsen. Såfremt den ene landsby ikke kan stille med en kandidat, vælger de en fra den anden landsby. Resterende medlemmer vælges blandt øvrige fremmødte medlemmer af Brandsbøl-Lunden Landsbylaug.
 4. For at blive valgt til bestyrelsen kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse til formanden forud for generalforsamlingen. 2
 5. Der vælges 2 suppleanter, 1 af og blandt Brandsbøls beboere og 1 af og blandt Lundens beboere. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Såfremt den ene landsby ikke kan stille med en kandidat, vælger de en fra den anden landsby.
 6. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, dog senest efter 1 uge med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • 4 Generalforsamling
 1. Der afholdes generalforsamling mindst en gang årligt inden udgangen af første kvartal.
 2. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
 3. Valg af dirigent
 4. Valg af referent
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Gennemgang af foreningens regnskab og godkendelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år ad gangen
 10. Eventuelt
 11. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel via Facebook og foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet samt dagsorden, regnskab og budget.
 12. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 13. Beboere og sommerhusejere over 18 år er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
 14. Deltagelse i afstemning kræver personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 15. Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.
 16. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne senest 4 uger efter mødet er afholdt. Konstituering til formand, næstformand, kasserer og sekretær skal indgå i referatet. 3
 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. Ved ekstraordinær generalforsamling afgøres beslutninger ved simpelt flertal.

 • Nedlæggelse af Brandsbøl-Lunden Landsbylaug

Eventuel nedlæggelse af Brandsbøl-Lunden Landsbylaug skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal. Eventuelle økonomiske midler overføres til et andet godkendt Brandsbøl-Lunden Landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

 • Økonomiske forpligtelser
 1. Brandsbøl-Lunden Landsbylaug hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs medlemmer hæfter ikke personligt for de af Brandsbøl-Lunden Landsbylaug indgåede forpligtelser. Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs medlemmer har ikke krav på nogen del af Brandsbøl-Lunden Landsbylaugs formue eller udbytte af nogen art.
 2. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.

Således ændret og vedtaget den 17. april 2024

_________________________________ __________________________

Dirigent Herman Johannsen

Formand: Charlotte Jervelund

 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30